Asukasyhdistyksen säännöt

Sundsberginraitin asukasyhdistys ry – Sundsbergbyvägens invånarförening rf

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sundsberginraitin asukasyhdistys ry – Sundsbergbyvägens invånarförening rf

ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Sundsberginraitin alueella asuvien yhdyssiteenä, edunvalvojana ja viihtyvyyden lisääjänä huolehtimalla erilaisista ympäristöä, luontoa ja asumista koskevista alueen yhteisistä asioista sekä vaalimalla sen historiaa ja kulttuuriperintöä. Sundsberginraitin alueella tarkoitetaan tässä aluetta, joka etelän puolella rajautuu Länsiväylään (kantatie 51) ja Sundsbergintiehen, lännessä Sundsbergin Kartanonrantaan ja pohjoisessa ja idässä Espoonlahteen.

Yhdistys osallistuu Kirkkonummen kehittämiseen edistämällä yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • selvittää ja seuraa asumiseen, luontoon, ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyviä kysymyksiä Sundsberginraitin alueella ja sen ympäristössä ja antaa niistä lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille,
 • tukee asukastoiminnan järjestämistä Sundsberginraitin alueella, mukaan lukien merellinen virkistystoiminta, ja järjestää sitä itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa,
 • vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisten asunto-, ympäristö-, vapaa-aika- ja kunnallisasioiden päätösten aikaansaamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita,
 • harjoittaa viestintää sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa,
 • voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen tai järjestöön, jos liittyminen toteuttaa asukasyhdistyksen tarkoitusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
 • järjestää myyjäisiä,
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen Sundsberginraitin alueen asukas tai loma-asukas tai siihen verrattava asukas taikka luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön tai sen osan Sundsberginraitin alueella. Jäseneksi hyväksyminen edellyttää, että hakija hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistykseen voi varsinaisena jäsenenä kuulua ainoastaan luonnollisia henkilöitä. Kannatusjäseneksi voidaan ottaa myös oikeushenkilö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-10 varsinaista jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on 1.12.-30.11. Yhdistyksen perustamiskokouksessa valittu hallitus jatkaa kuitenkin ensimmäisen täyden toimikauden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.12.-30.11. Yhdistyksen perustamisesta alkava ensimmäinen tilikausi jatkuu kuitenkin 30.11.2022 saakka.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja sen edustajalla on ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokouskutsussa voidaan määritellä, jos hallitus on niin päättänyt, että myös etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista. Hallituksen kokous voidaan tarvittaessa myös järjestää etäkokouksena tai sähköpostikokouksena.

12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa (kevätkokous) käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen kokouksessa (syyskokous) käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet,
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joista ensimmäisessä päätös voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä, mutta toisessa, kohtuullisen ajan kuluttua edellisestä koolle kutsutussa kokouksessa lopullinen päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 9.6.2021 ja niihin on tehty yhdistysrekisteriin liittymisen yhteydessä vähäisiä rekisteriviranomaisen edellyttämiä korjauksia.